Platforma wiedzy

Cele projektu
Kierując się znaczeniem rozwoju działalności badawczo-rozwojowej (B+R) i przedsiębiorczości w zakresie fotoniki dla wzrostu pozycji konkurencyjnej krajowej gospodarki na rynku globalnym, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii uruchomiła pierwszą w Polsce internetową platformę wiedzy dedykowaną fotonice. Portal powstał w ramach realizowanego przez Izbę projektu „Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą” (patrz: Cele projektu ).
W przejściu od idei do praktycznego wykorzystania pomysłu barierą mogą okazać się trudności związane z dostępem do dobrze ustrukturyzowanej wiedzy. W selektywnym wyborze informacji niezbędnych dla prowadzenia działalności w obszarze fotoniki pomóc może uruchomiony przez Izbę portal. Platforma wiedzy adresowana jest do podmiotów prowadzących prace B+R i działalność gospodarczą w obszarze mikro- i nanoelektroniki oraz do tych wszystkim, którym bliska jest problematyka zastosowania osiągnięć tych technologii w codziennym życiu. Jej użytkownicy będą mogli wspólnie gromadzić i dzielić się wiedzą oraz prezentować własne dokonania i sukcesy na rynku nowoczesnych usług i produktów związanych z wykorzystaniem rozwiązań w zakresie elektroniki.
Portal należy do tzw. Coopetition Platform, od połączenia słów: „cooperation” i „competition”, jest doskonałym narzędziem dla aktywizacji instytucji badawczych, dla których – poprzez promocję działalności B+R i możliwość poznania firm z branży elektronicznej – rosną szanse wdrożeń i komercjalizacji wyników prowadzonych badań, zaś dla przedsiębiorców portal ten pełni pomocną rolę w ukierunkowaniu ich działalności na jak najszersze komercyjne wykorzystanie osiągnieć w elektronice.
W przestrzeni platformy  stworzony zostanie obszar umożliwiający automatyczne kojarzenie podmiotów realizujących wspólne lub podobne projekty badawcze i komercyjne, w tym na zasadzie partnerstwa lub konsorcjum. Jednym z głównych założeń dotyczących funkcjonalności platformy jest jak najszersze udostępnianie wdrożonych aplikacji jej użytkownikom. Możliwość kształtowania zakresu udostępnianych treści, np. poprzez aplikacje umożliwiające umieszczanie własnych materiałów prze użytkowników platformy, wpłynie na przyszły kierunek jej rozwoju.
Do uruchomienia i dalszej rozbudowy platformy Izba zaprosiła wybitnych ekspertów i specjalistów prowadzących prace badawcze i wdrożeniowe w obszarze elektroniki, wierząc, że współpraca z nimi pozwoli na przybliżenie wiedzy leżącej u podstaw prac naukowych i obszarów działalności gospodarczej bazujących na osiągnieciach elektroniki.
Platforma wiedzy będzie służyła wymianie informacji o krajowych i unijnych funduszach i konkursach grantowych na realizację projektów badawczych oraz przedsięwzięć innowacyjnych w dziedzinie elektroniki Jako wirtualna tablica ogłoszeń będzie informowała o stażach, praktykach i nowych stanowiskach pracy w branży elektronicznej. Strony portalu zawierają aplikacje promujące ciekawe artykuły, nowo wydane książki oraz wydarzenia (np. seminaria, konferencje, targi itp.).
Rejestracja i korzystanie z zasobów portalu są bezpłatne, a korzyści uzyskane dzięki zdobyciu nowych informacji – mogą okazać się bezcenne!
Gorąco zachęcamy Państwa do współpracy z Nami przy tworzeniu bogatych zasobów wiedzy naszej platformy i dzielenia się z innymi użytkownikami ciekawymi informacjami!